Чарлз Дарвин: Дарвинизмът срещу БОГ

Дарвинизмът е еволюционна теори на Чарлс Дарвин - Критика на еволюционната теория

ДАРВИНИЗМЪТ срещу БОГ
Необходим е изключителен фанатизъм за да вярваш, че животът се е самосъздал
Критика на еволюционната теория
В доклада на грузинския професор „Критика на еволюционната теория от позиция на съвременните достижения на биологията", прочетен на заседание на креационисткото дружество при Грузинската патриаршия, пише: „Всички живи организми са създадени на ниво молекулярна биология; всеки клас е уникален и е изолиран от другите. Те не са свързани едно с друго чрез звена-посредници. В живите организми протичат изменения, които се пораждат от следните фактори: околната среда, рекомбинация на гените, мутация и естествен отбор. Въпреки това обаче предизвиканите от тези фактори изменения неизменно се ограничават в пределите на дадения вид и не способстват за възникването на нови видове живи организми. Произходът на новите видове е свързан със свърхестествени причини - с чудото на Творението. При това принципиален признак за креационния модел се явява съществуващото в природата ни генетично многообразие, структурно съответстващо на Божието повеление.

Адолф Хитлер - последователят
Антъни Нивърд намира безброй допирни точки между дарвинизма и идеологията на един от най-големите злодеи на ХХ век. В статията си „Дългът на Хитлер към Дарвин" авторът просто припомня някои пасажи в „Моята борба" на Адолф Хитлер. Вместо неотменимите права на личността дойдоха принципите основани на дарвинизма и по-късно приети на практика. Както се вика: „Този, който иска да живее, трябва да се бори; този, който не желае да се бори в този свят, където постоянната борба е закон на живота, няма право на съществуване... Силната раса ще изтласка слабата... На природата са противни бракове между силни и слаби, но още повече й е противно смешението на висша и нисша раса, защото това е способно с един удар да разруши всичките й трудове по въвеждането на висшата раса... Държавата трябва задължително да забрани да се размножават всички, у които има явни или наследствени болести" (Hitler, A. Meim Kampf (1933), tr. R. Manheim, Hutchinson 1969).

Популярни публикации